XXXI Rajd Hufca 4-5 czerwca 2016 Stachowice

FILM: https://www.youtube.com/watch?v=3H-Zms_dGKM

Druhny i Druhowie!
Serdecznie zapraszamy na XXXI  Rajd Hufca „KOCHAM CIĘ POLSKO”.  Rajd Hufca to przede wszystkim wędrówka, harcerska atmosfera, integracja. To ważne przedsięwzięcie  w życiu naszego hufca i każdej jednostki działającej w jego strukturach.

Druhno drużynowa, druhu drużynowy! Waszych drużyn nie może  zabraknąć. Liczymy na Was i mamy nadzieję, że spotkamy się razem na szlaku harcerskiej przygody.
 Do zobaczenia w czerwcu!
Czuwaj! 
Komendanci Rajdu
hm. Dariusz Przybysz
phm. Marcin Rogoziński.


CELE:

 • Promocja harcerskiego stylu życia,
 • Kształtowanie postaw patriotycznych,
 • Integracja środowiska hufca,
 • Upamiętnienie patrona hufca i 46. rocznicy nadania Hufcowi ZHP Świdnica imienia Szarych Szeregów,
 • Poznanie walorów turystycznych i krajobrazowych Pogórza Wałbrzyskiego.

ORGANIZATORZY: 

 • Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy
 • Komendanci Rajdu:  hm. Dariusz Przybysz i phm. Marcin Rogoziński
 • Sztab rajdu  w składzie: phm. Kamila Pamuła, phm. Teresa Dubel, phm. Agnieszka Rogozińska, pwd. Paulina Chudy, pwd. Gabriela Pszeniczka, phm. Monika Olszewska , druhna Małgorzata Kolasa, hm. Sławomir Chudy, phm. Andrzej Kolanek, pwd.  Konrad Kluza,  pwd. Piotr Bar,
  druhna Justyna Bar.

TERMIN I MIEJSCE: 

 • Rajd Hufca  „KOCHAM CIĘ POLSKO ” odbędzie się bez względu na pogodę w terminie 
  4-5 czerwca 2016 r.
 • Przebieg trasy patrole otrzymają na starcie.
 • NOCLEG w Stachowicach, w warunkach polowych.
 • Zuchy zaczynają trasę od chaty myśliwskiej „Odyńcówka” w Bojanicach (godzina zostanie podana po zgłoszeniu), następnie czerwonym szlakiem idą w kierunku Stachowic, tam wykonują zadania niespodzianki , wieczorem ognisko i powrót do domu.

 WYJAZD i POWRÓT:

 • Rajd zaczyna się 4 czerwca w sobotę . Patrole zostaną poinformowane wcześniej o godzinie 
  i miejscu startu. Patrole docierają na punkt startowym we własnym zakresie.
 • Powrót do Świdnicy 5 czerwca ok. godz. 14.00. autobusem zapewnionym przez organizatorów.

UCZESTNICTWO: 

 • Zgłoszenie, na załączonej karcie, należy składać do 25 maja 2016 r. do hufca.
 • Wraz ze zgłoszeniem należy wpłacić składkę zadaniową w wysokości 18  zł od osoby. 
  JEDEN OPIEKUN NIE WNOSI WPISOWEGO.
 • W rajdzie biorą udział reprezentacje drużyn minimum 5-osobowe + pełnoletni opiekun.
 • Drużyna może wystawić tylko jeden patrol w danym pionie.

UBEZPIECZENIE:

 • Za bezpieczeństwo uczestników rajdu oraz zapoznanie z regulaminem odpowiada drużynowy/opiekun patrolu.
 • Patrole będą ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora rajdu.

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE PATROLU:

 • namioty z wystarczającą liczbą miejsc noclegowych,
 • prowiant na czas trwania rajdu,
 • apteczka z wyposażeniem,
 • mapa obejmująca Przedgórze Wałbrzyskie, preferowane Sudety Środkowe,
 • 2  busole,
 • przybory do pisania,
 • proporzec drużyny,
 • chorągiewki sygnalizacyjne 4 szt.,
 • 1 m linki do wiązania węzłów,
 • telefon lub kamera (każdy patrol podczas wędrówki będzie musiał przygotować  5-minutowy film  - szczegóły na starcie).

 

 OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: 

 • śpiwór, karimata lub inny materac,
 • obuwie turystyczne na wędrówkę, zapasowe skarpety,
 • okrycie przeciwdeszczowe,
 • przybory do szycia,
 • kompletne umundurowanie z nakryciem głowy,
 • książeczka zuchowa lub harcerska, ewentualnie legitymacja szkolna,
 • kubek na herbatę,
 • elementy w barwach narodowych  (czapka ,szalik ,itp.),
 • elementy odblaskowe, w przypadku słabej widoczności.
 • kotylion w barwach narodowych

 

WYŻYWIENIE: 

 • Uczestnicy rajdu przygotowują posiłki we własnym zakresie.
 • Jeden ciepły posiłek w sobotę gwarantują organizatorzy.

 ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:

 • ubezpieczenie
 • plakietka okolicznościowa
 • ciepły posiłek
 • powrót autobusem
 • wrzątek do posiłków
 • transport sprzętu noclegowego, butli, garnków. Oznakowany sprzęt należy dostarczyć  do hufca najpóźniej do 2 czerwca (czwartek), do godz. 14.00.

NAGRODY:

 • Współzawodnictwo będzie prowadzone w pionach: zuchowym, harcerskim, starszoharcerskim,  wędrowniczym. W przypadku małej liczby zgłoszeń w poszczególnych pionach organizatorzy zastrzegają sobie prawo połączenia ich.
 • Dla najlepszych patroli w pionach - nagrody rzeczowe.
 • Za zwycięstwo w poszczególnych pionach - puchary Komendantki Hufca.
 • Każdy patrol otrzyma dyplom uczestnictwa.

PUNKTACJI PODLEGAĆ BĘDĄ: 

W pionie zuchowym:

 • wykonanie zadań na trasie. Zadania dotyczyć będą: spostrzegawczości, symboliki, orientacji w terenie, podstawowej wiedzy o przyrodzie, znajomości Prawa i Obietnicy Zucha, 
 • zadania – niespodzianki,
 • zadanie specjalne dla drużynowych.

Za trasę zuchową odpowiedzialna jest phm. Monika Olszewska

W pionie harcerskim, starszoharcerskim i wędrowniczym:

 • test z wiedzy turystyczno – krajoznawczej  dotyczący Pogórza Wałbrzyskiego,
 • wiedza o Polsce,
 • wiedza o historii harcerstwa, ważnych postaciach z dziejów harcerstwa, bohaterach 
  Szarych Szeregów,
 • zadania dotyczące technik harcerskich,
 • zadania – niespodzianki,
 • zadania specjalne dla drużynowych,
 • ekwipunek indywidualny i patrolu,
 • umundurowanie.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 • Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad harcerskiego postępowania, dyscypliny, regulaminów o ochronie przyrody, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów o poruszaniu się po drogach.
 • Dyskwalifikacja patrolu może nastąpić w przypadku postępowania niezgodnego z Prawem Zucha i Prawem Harcerskim lub regulaminem rajdu.
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w czasie trwania rajdu ponoszą patrole i ich opiekunowie.
 • Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Komendy Hufca ZHP Świdnica.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

 KARTA ZGŁOSZENIA XXXI RAJD HUFCA ŚWIDNICA „KOCHAM CIĘ POLSKO”, 4-5 CZERWCA 2016

NR i NAZWA DRUŻYNY /GROMADY

PION ZUCHOWY /HARCERSKI /STARSZOHARCERSKI /WĘDROWNICZY

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

ROK URODZENIA

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem 
za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na rajdzie organizowanym przez Komendę Hufca ZHP Świdnica w terminie 4-5 czerwca 2016 r. oświadczam, co następuje: 
1. Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia życia młodzieży.
2. Zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna na rajdzie.
3. Uzyskałem pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w rajdzie.

…………………………………………………               …………………………………………….                ……….…………………….                
       (imię i nazwisko)                                         (nr dowodu osobistego)                       (data/podpis)
telefon do opiekuna …………………………. adres e mail …………………………………..


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl 

TELEFON Kontakt: 501 831 101

Konto:SANTANDER S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.